Rank Name Unique Miles Total Miles
Rank Name Unique Miles Total Miles
1 maddiehart 10.84 29.71
2 Mike Bell 10.78 10.78
3 Matt Gsaert 9.39 12.80